• Informacja!

     

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO” informuję, iż:

     

    1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy ul. Jagiełły 3,

    NIP 7451173597 email:zsziownidzicy @interia.pl;

    2) Z Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy można się skontaktować pod numerem tel.  89 625 23 84
     IOD Jarosław Komoszyński

    3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b i c RODO oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Zespole Szkół Zawodowych

    i Ogólnokształcących w Nidzicy; dane uczniów przetwarzane będą w celach rekrutacji oraz edukacji ,dane kontrahentów będą przetwarzane w celu realizacji umowy a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną

    4)  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu na jaki zostały zebrane ;

    5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

    6) Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody

    w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    7) Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;

    8) podanie  danych osobowych jest dobrowolne bądź wymogiem ustawowym jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy,

    9) Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych zostanie przekazana osobie ,której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika szkoły. Dane osobowe nie będą przetwarzane

    w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

    10) Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie szkolnym , na podstawie art. 6 ust.1 lit. c

    i art. 108 a ustawy Prawo Oświatowe;

    11) Nagrania będą przechowywane przez okres 30 dni.

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • Tel.: 506 046 048,
    tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3
    13-100
    Nidzica
    Poland
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 3061