• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zsziownidzicy.pl

    • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-21
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-24

    STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

    • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-25

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w jednostce organizacyjnej.

    INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Wółkiewicz.
    • E-mail: zsziownidzicy@interia.pl
    • Telefon: 89 625 23 66

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

    SKARGI I WNIOSKI

    Na niedotrzymanie terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący prośbę może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy składa się z 3 oddzielnych  budynków znajdujących pod następującym adresem:

    1. 13-100 Nidzica, ul. Jagiełły 3,
    2. 13-100 Nidzica ul. Wyborska 12
    3. 13-100 Nidzica, Wyborska 12A.

    - Budynek przy ulicy Jagiełły 3, posiada cztery kondygnacje naziemne (parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro), do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne od ulicy Jagiełły i jedno pomocnicze od strony parkingu. W czasie ewakuacji, udostępniane jest dodatkowe wyjście. Do wszystkich wejść prowadzą schody.

    Na holu parteru znajduje się tablica informacyjna oraz plan parteru. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Z korytarza na parterze jest dostęp do części sal lekcyjnych, biblioteki, gabinetu pielęgniarki oraz szatni. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind.

    Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, natomiast brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

    Sekretariat, gabinety Dyrektora i Wicedyrektora znajdują się na pierwszym piętrze do którego  prowadzą schody.

    • szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich
    • do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

     

    - Budynek Internatu przy ulicy Wyborska 12, posiada cztery kondygnacje naziemne (parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro) i jest połączony łącznikiem z salą gimnastyczną. Charakteryzuje się dwoma wejściami głównymi oddzielnie do budynku internatu i oddzielnie do sali gimnastycznej, oraz jedno wejście gospodarcze do zaplecza kuchennego. Do wejść w internacie prowadzą schody, natomiast wejście do sali gimnastycznej nie posiada ograniczeń. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy internatu. Przy wejściu po lewej stronie znajdują się biura, w których pracownicy udzielają niezbędnych informacji. Do wszystkich pomieszczeń prowadzą schody, w budynku nie ma wind. Do budynku internatu ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym, natomiast nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na terenie internatu znajduje się parking dla samochodów osobowych, natomiast brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

    - Budynek szkoły przy ulicy Wyborska 12A, posiada dwie kondygnacje naziemne (parter, pierwsze piętro oraz piwnicę), do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne i jedno pomocnicze, udostępniane w czasie ewakuacji. Do wszystkich wejść prowadzą schody.

    Na holu parteru znajduje się tablica informacyjna oraz plan parteru. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Z korytarza na parterze jest dostęp do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal lekcyjnych oraz biblioteki, które znajdują się na pierwszym piętrze prowadzą schody. Szatnia i łazienki zlokalizowane są w części piwnicznej budynku do których również prowadzą schody. Budynek nie posiada wind.

    Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, natomiast brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

    Sekretariat i gabinet Wicedyrektora znajduje się na pierwszym piętrze, do którego  prowadzą schody.

    • szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich
    • do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
    • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica Poland
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 3648